Tôi thêm thanh toán vào tài khoản Flywire của tôi bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?