Chuyến đến nội dung chính

Ngày hết hạn Flywire của tôi là gì & khi nào thì tôi phải thực hiện thanh toán của mình?