Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tiền của tôi đã được trả lại vào tài khoản của tôi?