Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để bạn xác định khoản thanh toán của tôi sau khi bạn nhận được khoản thanh toán?