Chuyến đến nội dung chính

Tôi có phải tạo yêu cầu thanh toán mỗi lần tôi gửi thanh toán không?