Chuyến đến nội dung chính

Ngân hàng của tô không cho tôi chọn lựa chọn OUR, tôi nên làm gì?