Ngân hàng của tô không cho tôi chọn lựa chọn OUR, tôi nên làm gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?