Bạn có chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?