Flywire có chấp nhận American Express không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?