Quốc gia phát hành thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng của tôi có quan trọng không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?