Có mất các khoản phí liên quan tới việc hoàn tiền hay không?