Tôi muốn nhận hoàn tiền. Làm cách nào để yêu cầu hoàn tiền với Flywire?

Cần trợ giúp khẩn cấp?