Chuyến đến nội dung chính

Tôi đang gặp vấn đề tải lên hoặc nộp tài liệu hoàn tiền tới Flywire. Tôi phải làm gì?