Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thử thanh toán lại từ Common Application bằng cách nào?