Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chọn thanh toán cho Common Application từ Hoa Kỳ không?