Tôi có thể chọn thanh toán cho Common Application từ Hoa Kỳ không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?