Chuyến đến nội dung chính

Các lựa chọn “OUR”, “BEN” và “SHA”có nghĩa là gì trong mục "Chi tiết về phí”?