Các lựa chọn “OUR”, “BEN” và “SHA”có nghĩa là gì trong mục "Chi tiết về phí”?

Cần trợ giúp khẩn cấp?