Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chuyển khoản tiền qua phương thức trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng không?