Tôi có thể chuyển khoản tiền qua phương thức trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?