Tôi thực hiện thanh toán cho tổ chức giáo dục của tôi bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?