Chuyến đến nội dung chính

Tôi không biết mã ID học sinh của mình, tôi nên làm gì?