Tôi không biết mã ID học sinh của mình, tôi nên làm gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?