Tôi không biết thẻ học sinh của mình, tôi nên làm gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?