Chuyến đến nội dung chính

Tôi hủy thanh toán của tôi bằng cách nào?