Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên tải lên những tài liệu nào để làm bằng chứng thanh toán?