Chuyến đến nội dung chính

Tôi thêm thanh toán vào tài khoản Flywire của tôi bằng cách nào?