Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thực hiện chuyển khoản ngân hàng đến Flywire bằng cách nào?