Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thanh toán bằng tiền ký quỹ hoặc séc không?