Tôi có thể thanh toán bằng tiền ký quỹ hoặc séc không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?