Chuyến đến nội dung chính

Ý nghĩa của từng trạng thái thanh toán là gì?