Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã nhận được e-mail xác nhận việc chuyển giao thanh toán, tiếp theo là gì?