Trạng thái hoàn tiền của tôi là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?