Chuyến đến nội dung chính

Bao lâu thì tôi có thể nhận hoàn tiền của mình?