“Chứng từ thanh toán gốc” là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?