Những chứng từ nào là cần thiết để xử lý khoản hoàn tiền của tôi?

Cần trợ giúp khẩn cấp?